Tuesday, March 15, 2011

Our father

OUR FATHER in Japanese

Ten ni masimasu warera no chichi yo
Negawaku wa mina no toutomaren kotowo
Mikuni no kitaran kotowo
Mimune no ten ni okonawaruru gotoku
Chini mo okonawaren koto wo
Warera no nichiyou no kate wo
Kon'nichi warera ni atae tamae
Warera ga hito wo yurusu gotoku
Warera no tumi wo yurusi tamae
Warera wo kokoromi ni hikitamawazare
Warera wo akuyori sukui tamae
Amen.

Modern Version

Ten no chichi yo, mina ga toutomaremasu youni.
Mikuni ga kimasu youni.
Mimune ga ten to onajiku chi demo okonawaremasu youni.
Watashitachi no higoto no kate wo kyo oatae kudasai.
Watashitachi ga hito wo yurusu youni
Watashitachi no tsumi wo oyurusi kudasai.
Watashitachi wo yuuwaku ni ochiirasezu
Aku kara osukui kudasai, Amen.they had come to help in after the earthquake in Haiti.

http://www.jrc.or.jp/english/jrc_news/l4/Vcms4_00001727.html


http://rickmk.com/rmk/Pray/jap-our.html